Posted on

Język polski stanowi, obok matematyki i języka obcego, jeden z przedmiotów, które każdy uczeń liceum lub technikum musi obowiązkowo zdać na egzaminie maturalnym. Warto już zawczasu pomyśleć, jak się do niego odpowiednio przygotować. Pomóc w tym mogą podręczniki do języka polskiego dedykowane uczniom szkół średnich, spełniające obecną podstawę programową. Jedną z serii takich podręczników są Oblicza epok. Co cechuje te podręczniki, jaka jest ich struktura i czy warto się w nie zaopatrzyć?

Struktura książek

Na serię Oblicza epok składa się pięć podręczników. Każdy z nich zawiera materiał, który opisuje poszczególne epoki historycznoliterackie. Poszczególne epoki są ułożone w sposób chronologiczny. Każda z części przekazuje wiedzę na temat innego z okresów – przykładowo tom pierwszy skupia się wokół czasów starożytnych oraz średniowiecza, tom drugi opisuje barok, renesans i oświecenie, a tom trzeci romantyzm.

W strukturę książek wbudowano ramki przekazujące dodatkowe informacje o zamieszczonych w nich tekstach i pojęciach z zakresu literatury oraz językoznawstwa. Przykładowo, ramki opatrzone nazwą „O twórcy” zawierają podstawowe informacje o życiu autora danego tekstu literackiego. Innym przykładem są ramki podpisane jako „Pojęcia kluczowe”, które zawierają definicje najważniejszych pojęć napotykanych podczas nauki.

oblicza epok

Co cechuje te podręczniki i jakie są ich zalety

Niewątpliwą zaletą tej serii podręczników jest bogata i ciekawa szata graficzna. Pozwala ona zobrazować różne aspekty omawianych tekstów i pomaga uczniom przyswoić czytany materiał. Pod tekstami literackimi znajdują się wyjaśnienia trudniejszych i rzadziej spotykanych słów i pojęć. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania sprawdzające i pobudzające uczniów do myślenia. Są one podzielone na cztery kategorie – analiza, interpretacja, wartości i postawy oraz wypowiedź pisemna. Ostatnia kategoria kształci również umiejętność konstruowania tekstu pisanego w oparciu o zadany temat. Seria podręczników Oblicza epok stanowi materiał, który pomoże uczniom efektywnie przygotować się do matury z języka polskiego.